Наредба-закон за обществено подпомагане 1934 г.

НАРЕДБА-ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОДПОМАГАНЕ 1934 г. УКАЗ № 201 НИЕ БОРИС Ш с Божия милост и народната воля Цар на българите По предложението на Нашия Министър-председател и Министър на правосъдието, представено Нам с доклада му № 1662 от 24 ноемврий 1934 година,Постановихме и постановяваме: 1. Да одобрим IV постановление на Министерския съвет, взето в заседанието […]

Закон за закрила на детето

Обн. ДВ. бр.48 от13 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.75 от2 Август 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.36 от 18 Април 2003г., изм. ДВ. бр.63 от 15 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.28 от1 Април 2005г., изм. ДВ. […]

Законопроект за благотворителността

1910 г. Доклад на министъра на вътрешните работи Михаил Такев до Председателя на ХІV Обикновено народното събрание Проектозакон за обществената благотворителност Мотиви София, февруари 1910 г. Широката проява на състрадание към ближния като нравствен дълг на отделната личност и съзнание на гражданската солидарност между членовете на дадена обществена група, е една от най-отличителните и симпатични […]

Закон за юридическите лица с нестопанска цел

В сила от 01.01.2001 г. Обн. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.98 от 16 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.25 от 8 Март 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.42 от 17 Май 2005г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. […]

Закон за юридическите лица

1933 г. УКАЗ № 130 НИЕ БОРИС III С Божия милост и народната воля Цар на българите Обявяваме на всички Наши верноподаници, че ХХIII Обикновено народното събрание, през Втората му редовна сесия в 77-ото заседание, държано на 4 април 1933 година, гласува и прие, Ние утвърдихме и утвърждаваме следния ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА Г Л […]

Закон за меценатството

В сила от 23.12.2005 г. Обн. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009 г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този […]

Закон за изповеданията, с които се изземват в полза на държавата имотите на благотворителните заведения, издържани от различните вероизповедания

1949 г. УКАЗ № 238 Президиумът на Великото народно събрание, въз основа на чл. чл. 24 и 35, т. 3, от Конституцията на Народната република България, Постановява: Да се обнародва в „Държавен вестник“ Закона за изповеданията, приет от Великото народно събрание в 10-то му заседание, държано на 24 февруари 1949 година, който гласи: ЗАКОН ЗА […]