Препоръка от проф. Георги Бижков

Препоръка от проф. Георги Бижков, д-р на педагогическите науки, заместник-министър на образованието, науката и технологиите пред фондация за развитие на гражданското общество (фрго), разпределяща средствата на програма фар във връзка с кандидатурата на асоциация спасение за децата (асд) за отпускане на безвъзмездна помощ за проектите:

 

„Програма за работа с деца, жертва на насилие“ и „Създаване па система за максимално оползотворяване на хартиени отпадъци посредством евтин екологично чист търговски продукт (хартиени пликове за търговската мрежа и опаковъчна хартия) и създаване на заинтересованост сред младежките организация н училищните настоятелства чрез решаване на социалните им проблеми с част от печалбата, както и създаване на работни места в малки производства за групи в неравностойно положение“:

Запознат съм с дейността на асоциация „Спасение за децата“ от самото й учредяване през 1995г. Освен със защитата правата на децата и активна благотворителна дейност, асоциацията е известна и със своите амбициозни проекти, свързани с привличане на стопански организации и фирми за решаване на социалните и икономически проблеми на деца и семейства в неравностойно социално положение. Тези проекти не ангажират пряко държавните институции.

Смятам, че двата проекта, с които кандидатства организацията ще имат добър обществен резултат и ще допринесат за подобряване на социалния статус на българските деца. Убеден съм, че АСД има необходимия кадрови потенциал и е ангажирал специалисти с богат професионален опит и организационни възможности за успешно реализиране на проектите.

  1. ПРОЕКТЪТ „Програма за работа с деца, жертва на насилие“ е много актуална днес, когато насилието за съжаление е станало част от живота ни. Деформациите в обществото се отразяват зле на ценностните ориентации, развитие и поведение на децата, като най-уязвимата и беззащитна част от населението. Подрастващите нямат жизнения опит да се защитят сами и имат нужда от квалифицирана помощ от специалисти, за да преодолеят последиците от стреса. В екипа по програмата освен педагози и психолози участват и юристи, които са в услуга най-вече на деца и семействата в неравностойно положение, които нямат финансова възможност да ползват качествена здравна и правна помощ.
  1. ПРОЕКТЪТ „Създаване на система за максимално оползотворяване на отпадъчна хартия чрез евтин и екологично чист търговски продукт (опаковъчна хартия и пликове за търговската от рециклирана хартия) и създаване на заинтересованост сред младежките организации и училищните настоятелства чрез решаване на социалните им проблеми с част от печалбата, както и създаване на работни места в малки производства за групи в неравностойно положение” е многоцелев и има възможност да създаде истински стимули и да възроди една забравена в последните години дейност, активността на училищата в лицето на училищните настоятелства и извънкласните форми за организиране и осмисляне на живота на младите хора с общественополезна дейност с изявен екологичен ефект. Това ще донесе възможност да бъдат финансирани отчасти със собствения труд на младежите определени социални и културни програми. В проекта е заложена възможност да се подпомогнат активно най-беззащитните в социално отношение групи. Има всички шансове този проект да очертае нови възможности за взаимоотношения между неправителствените организации и фирми, които да реализират дългосрочни ангажименти, а не еднократни дарителски актове. Осъществяването на пелите на тази програма дават шансове за оцеляване и пълноценен живот на стотици млади хора, засегнати най-много по обективни причини в периода на прехода.

 

София

07.05.1997 г.