Устав на АСД

УСТАВ

на

АСОЦИАЦИЯ “СПАСЕТЕ ДЕЦАТА”

 

Глава първа

СТАТУТ, НАИМЕНОВАНИЕ

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут  

Чл. 1. (1).  АСОЦИАЦИЯ „СПАСЕТЕ ДЕЦАТА ”, наричана за краткост „Асоциацията“, е независимо самоуправляващо се неполитическо  сдружение в обществена полза на физически и юридически лица, обединени за постигане на целите, посочени в чл. 3 на настоящия Устав.

(2). Асоциацията е самостоятелно юридическо лице, отделно от членовете си, с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на чл. 2 ал. 1 от ЗЮЛНЦ.

(3). С настоящият устав се извършват   промени  при изписване името на сдружението от Асоциация «Спасение за децата», на Асоциация «Спасете децата»

(4).  Асоциацията  е създадена  за осъществяване на дейност в обществена

полза по реда на глава Трета от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(5). Асоциацията  се учредява без краен срок на съществуване.

(6). Асоциацията  има свой знак, атрибути и печат, които се одобряват от Управителния

съвет.

(7). Наименованието на организацията се изписва на български език:

Асоциация „Спасете децата“ съкратено АСД .                                                     При превод на английски език

наименованието се изписва: Save the Children Association , със

следното съкращение на латиница SCA.

 

Чл.2. Седалището на Асоциация Спасете децата  е с адрес на управление:

България, гр. Стара Загора, ул. Света Троица 112

 

Глава Втора

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

 

Чл.3. Цели на Асоциация “ Спасете децата“

Целите на Асоциацията  са:

(1). Да работи за запазване   националнната идентичност и самосъзнание на българските деца в страната и в чужбина, възпитанието им  в  в традиционните духовно нравствени  и културни ценности, както и просвещението  им за предимствата от водене на  здравословен и природосъобразен начин на живот, който е гаранция за изграждане на нация от здрави и силни хармонично развити личности .

(2). Подпомага деца и млади хора без родителска подкрепа, както и семейства  в неравностойно положение независимо от тяхното  местонахождение, политическа и религиозна принадлежност пострадали вследствие природни  бедствия, пътно-транспортни произшествие или трудови злополуки.

(3). Да оказва съдействие на всеки от родителите, в случаите на международно отвличане на дете, при спазване на основните права на децата, съобразно Конвенцията за правата на детето от 1989 г., Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно подсъдността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, действащ по отношение на страните-членки на ЕС и Хагската конвенция за международно отвличане на деца от 1980 год.;

(4). Да подпомага и подкрепя надарените деца и децата-таланти и да предоставя помощ на тези деца и техните родители във връзка с персоналното им развитие  на национално и международно ниво;

(5). Да подпомага подобряването на законодателството посредством участие в изготвянето на изменения в нормативните актове, свързани със, образователната и здравна политика на държавата;

(6). Правна, информационна и общностна подкрепа за семейства, родители и деца във връзка с проблеми на семейството и родителството, закрила на децата или нарушаване на правата на родителите и децата.

 

Чл. 4. Средства за постигане целите на  Асоциацията

В изпълнение на посочените в настоящия устав цели,

(1). Съдейства с всички духовни, нравствени и материални средства  в рамките на законите за  подобряване микроклимата в семейството, създаване на сигурност  и преодоляване гибелните последици от бедността, обезличаването и духовната разруха.

(2).  Да работи активно, насочвайки всички усилия, за утвърждаване на основните права на децата, застъпени в Конвенцията за правата на детето и националното законодателство, като основополагащи стълбове на гражданското общество и правовата държава;

(3). Създава и поддържа интернет страница, както и онлайн библиотека с материали, свързани с създаване на семейство, раждане, отглеждане и възпитание на деца, духовно и личностно развитие на младите хора, нравствено и религиозно възпитание на децата;

(4). Осъществява и развива вътрешно и международно сътрудничество с фондации, организации, научни дружества и асоциации със сродна цел по повод събиране и усвояване на информация необходима за решаване на проблеми свързани с децата и семейството.;

(5). Да участва в разработването на местни, регионални и национални стратегии свързани с защита правата на децата и семейството и регулиране условията за  намеса  на държавата и обществото при разрешаване семейни и битови конфликти и проблеми;

(6). Да участва в проекти и програми за финансиране от европейски и други донорски програми и фондове, български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства  утвърждава традиционните семейните ценности, здравословният начин на живот за намаляване агресивността и противообществените прояви в обществото;

(7). Мотивира и насърчава своите членове за участие в обществено-полезни дейности чрез личен труд и предоставяне на интелектуални и други ресурси за изпълнение на целите на  Асоцицията;

(8). Осъществява партньорство с държавни, общински институции, неправителствени български и международни организации, работещи в областта на правозащитна, образователна и  културно- просветна  дейности.;

(9).  Други дейности, незабранени със закон, в изпълнение на целите на Асоциацията.

 

Глава Трета

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл. 5.  Асоциацията извършва благотворителна, правозащитна и духовно-просветна дейност като подпомага морално и материално деца и семейства, социално слаби или нравствено застрашени, нуждаещи се от защита на правото им на нормален и здравословен живот

Чл. 6. Предметът на дейност на Асоциацията обхваща дейности, свързани пряко или косвено с организиране и/или прилагане на добри практики във всички сфери на обществения живот и по  отношение на развитието и утвърждаването на духовните ценности и гражданското общество;

(1).   Издателска и рекламна дейност – превод, подготовка, издаване и разпространение на печатни издания и материали;

(2).   Просветна дейност – организация и провеждане на обучения, курсове, семинари, конференции и други събития;

(3).   Консултантска дейност – предоставяне на консултации, извършване на изследвания, анализи и други;

(4). Конферентна дейност – организиране и провеждане на конференции, представяния, семинари, кръгли маси и други;

(5). Организиране на благотворителни търгове и дарителски акции  за  популяризиране примера на дарителите;

(6). Влага собствени и привлечени средства и имущество в проекти и мероприятия в страната и чужбина във връзка с основните цели на Асоциацията;

(7). Работи за създаване на неформални структури от творчески тип и мрежа от сътрудници и спомоществователи за осъществяване целите на Асоциацията;

(8). Популяризира чрез списания, бюлетини, брошури, плакати, материали от семинари и други подобни издания, чрез електронни средства и носители, публикации, кампании и обществени изяви с цел повишаване интереса на обществото към целите на Асоциацията;

(9). Използва за постигане на целите си отчисления и дарения от юридически и физически лица от страната и чужбина; приходи от реклама и спонсорска дейност; приходи от културни и други мероприятия; доброволен труд и други разрешени от закона дейности.

(10).  Извършва пряко или косвено подпомагане на физически и юридически лица, споделящи и подкрепящи целите на Асоциацията;

(11).  Асоциацията извършва и платени консултации, издателска дейност, платени обучения, семинари и проучвания. Всички приходи от стопанска дейност се използват за реализиране на посочените в чл. 3 цели на Асоциацията.

(12). Проучване, събиране, превод и разпространение на информация, издаване на  образователни, печатни материали, създаване на видео клипове, филми, онлайн предавания, извършване на рекламна дейности и други незабранени със закон дейности за изпълнение целите на Асоциацията.

(13).  Други стопански дейности, които не са забранени от закона и които са свързани и не противоречат на основния предмет на дейност на Асоциацията и подпомагат постигането на нейните цели.

 

Глава Четвърта

 ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА 

Източници на средства на Асоциацията

Чл. 7.  (1). Асоциация „Спасете децата“   набира своето имущество от:

 1. Встъпителен членски внос;
 2. Годишен членски внос;
 3. Дарения и завещания;
 4. Спонсорства;
 5. Приходи от други предвидени от закона дейности.

(2). Асоциацията може да откаже  да приеме дарения или завещания, направени при неприемливи за нея условия или противоречащи на разпоредбите на действащото законодателство и този устав.

(3). Асоциацията може да се финансира и чрез национални, европейски и международни организации, както и чрез:

 1. дарения от физически и юридически лица и договори за спонсорство;
 2. завещания във вид на вещи и права върху вещи, пари, ценни книжа, обекти на интелектуална собственост и пр., направени в полза на Асоциацията;
 3. доходи от имуществото, образувано съгласно предходните алинеи;

4.приходи от допълнителна стопанска дейност, извършвана от Асоциацията в  съответствие със закона;

 1. участие в програми, свързани с дейността на Асоциацията.

Чл.8. По решение на ОС на Асоциацията могат да се образуват целеви фондове, като техните източници и начини на използване се определят с решението за образуването им.

Чл.9. По решение на ОС за осъществяване на целите си Асоциацията може да обособява имущество и да се създават търговски субекти по установения в страната законодателен ред.

 

Материална отговорност, вписване на дарения и одити

Чл.10.(1).  Асоциацията отговаря за задълженията си със своето имущество.

(2).  Членовете на Асоциацията не отговарят за задълженията и.

(3).  Всички направени дарения и завещания се вписват в специална книга.

(4). Дейността на Асоциацията подлежи на независим одит по реда на Закона за  Счетоводството, от момента в който е налице едно от условията на чл. 39, ал. 3  ЗЮЛНЦ.

 

Глава Пета

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

 

Чл.11.  Членуването в Асоциацията  е доброволно.

(1).  Член на Асоциацията  може да бъде всяко юридическо лице и всяко пълнолетно физическо лице, което споделя ценностите и целите на Асоциацията и средствата за тяхното постигане, изпълнява устава, полага е доброволен труд за развиване на дейността на Асоциацията  и плаща редовно членския си внос.

(2).  Члeновете нa Асоциацията нямат право да водят политическа, синдикална или религиозна агитация от името на Асоциацията.

(3).  Членовете на Асоциацията могат да членуват и в други организации, доколкото от това не произлиза противоречие с ценностите и целите на Асоциацията.

 

Чл. 12. (1). В Асоциацията съществува три вида членство:

 1. Пълноправно;
 2. Асоциирано;
 3. Почетно.

(2). Пълноправни членове са онези членове, които са приети по установения в Устава ред като такива.

(3). Асоциирани членове са онези членове, които съдействат за постигане на целите на Асоциацията, но по обективни фактически или юридически причини не могат да имат статут на пълноправни членове.

(4). Почетни членове на Асоциацията могат да бъдат само физически  лица от страната и чужбина, които имат съществен принос за постигане целите на Асоциацията.

(5). Асоциираните и почетните членове на Асоциацията не могат да бъдат избирани в управителните органи на Асоциацията.

При участие в заседание на  Общото събрание, нямат право да гласуват, но имат съвещателен глас.

 

Чл.13. (1). Приемането на нови членове в Асоциацията се извършва от Управителния съвет .

(2). Лицата, кандидати за членове, подават заявление по образец, достъпен за ползване на Интернет страницата на Асоциацията .

Заявленията се разглеждат в едноседмичен срок, като Председателят на УС може да отхвърли кандидатурата за членство в случай, че кандидата е предоставил невярна или заблуждаваща информация.

(3). Физически лица се приемат по писмена препоръка от член на Управителния съвет , който, като поръчител на кандидата, гарантира, че същият отговаря на критериите за членство.

(4).  По препоръка на трима члена на Асоциацията или на Ръководството на религиозна общност или НПО, където кандидата членува.

(5). Кандидатите за членство трябва да са със чисто съдебно минало и да не са били обвинявани или осъждани за  престъпления от общ характер, актове на  насилие,  или злоупотреба с деца.

(6). За членове на Асоциацията се приемат и лица без препоръка, ако минимум 12 месеца са участвали като доброволни  сътрудници в структурите на Асоциацията, или друга организация извършваща благотворителна и правозащитна дейност. Кандидатите попълват форма за членство на страницата на асоциацията  и заплащат встъпителната вноска

(7). В заявлението кандидатът декларира, че е запознат и приема ценностите и разпоредбите на Устава на Асоциацията.

(8). Членството се счита възникнало от датата на решението за приемане. Редовните членове участват в Общото събрание с по един глас.

(9). Учредителите на Асоциацията са неговите пълни пълноправни членовe.

 

Права и задължения на членовете

Чл. 14.  Всеки член на Асоциацията има право:

(1).  Да участвува в дейността  и в работата на Общото събрание;

(2).  Да бъде избиран в нейните органи на управление;

(3).  Да осъществява контрол върху работата на Асоциацията и органите на управление;

(4).  Да бъде информиран за дейността на Асоциацията;

(5).  Да се ползува от имуществото на Асоциацията и от резултатите от дейността и, съгласно вътрешен правилник на Асоциацията, за постигане на целите и.

(6).  Да прави предложения за работата на Асоциацията;

(7). Всеки член има право на един глас в Общото събрание. Всеки член може да бъде избиран в другите органи на Асоциацията.

(8).  Всеки член е длъжен да внася членския внос, определен от ОС

(9). Членовете не отговарят лично за задълженията на Асоциацията, освен до размера на дължимия членски внос.

(10). Членството в Асоциацията  не може да се прехвърля или наследява.

 

Чл.15. Всеки член на Асоциацията е длъжен:

(1).   Да внася редовно членския си внос;

(2).  Да спазва Устава на Асоциацията и да подпомага според възможностите си общата работа за постигане в максимално възможна степен на нейните цели;

(3).  Да уважава останалите членове, да зачита техните права, индивидуални особености и потребности и да спазва решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

 

Асоциирани членове 

Чл. 16. (1). Всяко физическо лице, което споделя устава и ценностите на Асоциацията, може да придобие статут на асоцииран член, като попълни апликационна форма в интернет-сайта на Асоциацията.

(2). Асоциираните членове се одобряват от Управителния съвет. За активиране на статута на асоцииран член, заинтересованите лица трябва да заплатят встъпителна вноска и членски внос, който се определя от Управителния Съвет.

(3). Асоциираните членове имат право:

 1. да получават с предимство материална или финансова подкрепа в случай на нужда.
 2. да ползват бенефити предоставяни от  партньори на Асоциацията при извършване на покупки, ползване на  услуги и др.
 3. да получават доходи при участие в инициативи, акции и мероприятия на Асоциацията;
 4. Асоциираните членове нямат право на глас в Общото събрание на Асоциацията.

 

Почетни членове   

Чл.17. (1). По предложение на председателя на Управителния съвет  може да се учредява почетно членство за нечленуващи в Асоциацията лица с особен принос към целите и дейността и или за чуждестранни подпомагащи я  лица.

(2). Решението за учредяване на почетно членство в полза на лицата по ал.1 се взема с консенсус от членовете на Управителния съвет и се представя на Общото събрание за одобрение.

(3). Почетните членове не заплащат членски внос и могат да присъстват на всички заседания, да изразяват мнения и правят предложения.

(4). В съответствие със статута си почетните членове:

Ø формират и предлагат политики за развитието и дейността на Асоциацията;

Ø организират под патронажа си благотворителни събития и учредяват награди;

Ø могат да изискват от Управителния съвет отчет за дейността на Асоциацията във връзка с реализацията на конкретни политики.

 

Чл. 18. Прекратяване на членството

(1). Членството в Асоциацията се прекратява с решение на УС

 1. С едностранно волеизявление до Асоциацията
 2. Със смъртта или поставянето под запрещение на члена
 3. С прекратяването на юридическото лице, когато членът е такова
 4. По инициатива на УС, ако членът нарушава устава, не плаща членския внос или работи против целите на Асоциацията.

(2). Мотивираното решение за прекратяване на членството по инициатива на УС трябва да бъде внесено за одобрение от Общото събрание на следващото му заседание.

(3). При прекратяване на членството, ако е необходимо уреждане на имуществените взаимоотношения, въпросът се включва в дневния ред на следващото Общо събрание.

(4). Отпадането на членство е налице, когато има невнасяне на членски внос за една календарна година и при системно неучастие в дейността на Асоциацията. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

 

Глава Шеста 

СТРУКТОРИ НА  АСОЦИАЦИЯТА В СТРАНАТА И ИЗВЪН НЕЯ

Чл. 19. Структури на Асоциацията

(1). За осъществяване предмета на дейност на Асоциацията Управителният съвет създава структури на АСД и приема правилници, с които определя предмета на дейността, статута и правомощията им.

(2). Структурите по предходната алинея са регионални представителства на Асоциацията, създадени на териториален принцип ръководени от физическо или юридическо лице, което е член на Асоциацията

На териториален принцип може да бъде само един  клон  за едно населено място, а за по-големите населени места – не повече от един за кметство.

(3). УС назначава координатори за тях, които да носят отговорност за създаването и поддържането на мрежа от сътрудници и спомосъществуватели за осъществяване на целите на Асоциацията;

(4). При вписване на клон на Асоциацията в чужбина, освен наименованието на клона се регистрират и целите, които ще бъдат осъществявани чрез него, както и вида дейност.

(5). В случай че законодателството на някоя страна с организирани  български общности не  позволява регистриране и дейност на  чуждестранни НПО Асоциацията може да подпомага създаването на неформални    представителства,  дейността на които не противоречи на местното законодателство.

(6). Структурите на Асоциацията отчитат дейността си пред УС, който представя тяхната дейност и резултатите от нея пред ОС.

(7). Членовете на Асоциацията могат да членуват и да участват в организационния живот и дейностите на една или повече структури.

(8). Осъществява всякакви помощни дейности за постигане целите на Асоциацията, които не противоречат на националното и международно  законодателство.

(9).  Представителите на структурите участват в работата на УС с един съвещателен глас.

 

Глава Седма

 УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 20. Органи на Асоциацията са:

 1. Общо събрание (ОС);
 2. Управителен съвет (УС);
 3. Консултативен съвет(КС)

 

 Общо събрание (ОС);

Чл. 21. Компетентност на Общото събрание:

(1). Изменя и допълва Устава;

(2). Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

(3). Взема решение за преобразуване или прекратяване на Асоциацията;

(4). Приема бюджета на Асоциацията;

(5).  Приема отчета за дейността на Управителния съвет;

(6). Отменя решения на другите органи на Асоциацията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоцицията.

(7). Правата по ал. (1) не могат да се възлагат на други органи на Асоциацията

(8). Решенията на ОС са задължителни за другите органи на Асоциацията.

(9). Избира измежду членовете си състава на Управителния съвет и ги освобождава;

(10). Разглежда и приема финансовите  отчети на Асоциацията и взема решения по въпроса за отговорността на финансово-отговорните и материално-отговорните лица;

(11). По предложение на Управителния съвет, приема бюджета на Асоциацията за следващия годишен период;

(12). Разглежда и приема вътрешните нормативни актове на Асоциацията;

(13). Оказва съдействие и може да  реши да подпомогне, включително и финансово, членове на Асоциацията, намиращи се в затруднение;

(14). Взема отношение по всички други въпроси от компетентността си, в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел и този устав.

 

Чл. 22. Свикване на Общото Събрание

(1) Общото събрание се свиква на редовно заседание от Управителния съвет най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание може да бъде свиквано на извънредно заседание:

 1. по инициатива на Управителния съвет;
 2. по искане на една трета от членовете на Асоциацията;

(3). Общото събрание може да бъде свиквано на извънредни заседания от съда по седалището на Асоциацията, след писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице, в случай, че УС откаже да свика извънредно заседание, съгласно ал. 2, т. 2 на този член.

(4). В случаите по ал. 1 и ал. 2, писмена покана се публикува на

страницата на Асоциацията най-малко един месец преди насрочения ден, както и се изпраща  чрез електронна поща или факс до всички членове, най-малко един месец преди датата на провеждане.

Когато поканата се отправя чрез електронна поща, тя се смята за връчена с постъпването й в посочената информационна система и се удостоверява с копие от електронния запис за това.

(5). Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

 

Чл. 23. В Общото събрание участвуват всички членове на  Асоциацията като участието е лично или чрез представител.

(1). Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от присъстващите участници.

(2). За решенията по Член 21 т.1 и т.2 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3). Гласуването е явно, освен ако Общото събрание не вземе решение за тайно гласуване.

(4). Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако в решението не е предвидено отложено действие или ако в закона е предвидено задължително обнародване.

(5). На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители.

(6). Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря.

(7). За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, и взетите решения.

(8). Протоколите от Общото събрание се подписват от председателя и секретаря и се съхраняват в архива на Асоциацията.

Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

Решенията на Общото събрание могат да се публикуват на официалната електронна страница на Асоциацията.

(9). Членовете на Асоциацията могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите и съпътстващите ги документи.

 

Представителство

Чл.24.(1).  Членовете-юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2). Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3). Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на Асоциацията , като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на Събранието.

(4). Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

(5). Пълномощниците могат да представляват до трима членове на Общото събрание.

(6). Представителството се доказва с писмено пълномощно, представено на председателя на Управителния съвет преди началото на Общото събрание.

 

Кворум

Чл. 25. Кворум на Общото Събрание

(1). Общото събрание се счита за редовно проведено, ако присъстват повече от половината членове на Асоциацията

(2). При липса на необходимия кворум за редовно провеждане, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред. След това събранието се счита за редовно проведено, независимо колко члена присъстват.

 

Чл. 26.  Вземане на решения от Общото Събрание

(1) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите членове, освен по т. 1 и 3 от чл. 21  (1), които се приемат с мнозинство от две трети от присъстващите членове.

(2).  Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

(3). Всеки член на Общото събрание има право на един глас. независимо от броя на явилите се членове;

(4). Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. Него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 27. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

 

 Управителен съвет (УС)

Чл. 28.    Управителният съвет на Асоциацията се състои от три до шест члена, които се избират за срок от 3 /три/ години и могат да бъдат неограничено преизбирани.

(1). До избирането на нов Управителен съвет старият продължава да изпълнява своите функции.

(2).  Управителния съвет избира из сред членовете си председател, зам – председател  и  секретар  на Асоциацията.

(3). Управителния съвет избира от членовете на Асоциацията подходящи лица за  Програмен координатор,  Изпълнителен  директор, Ръководител проекти, Специалист по връзки с обществеността и други  когато  това  е необходимо.

 

Права и задължения на Управителния съвет

Чл.29. (1). Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Асоциацията и да пазят тайните на Асоциацията и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

(2).   Управителния съвет  приема  правила за работата си  и управлява непосредствената дейност по изпълнение на целите и програмата на  Асоциацията.

(3). Управителния съвет  взема решения относно набирането на средства за дейността, разпореждането с имуществото и всички други правни и фактически актове за осъществяване на инициативите на Асоциацията, в съответствие с настоящия Устав и приетите от ОС решения.

(4).   Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Асоциацията.

(5). Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за определяне на работната заплата, както и други вътрешни правила за дейността на Асоциацията, които не противоречат на Устава.

(6). Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти на Асоциацията и учредяване на вещни права върху тях както и отдването им под наем.

(7).  Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията.

(8).  Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание годишен отчет за дейността на Асоциацията.

(9).  Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

(10).  Приема вътрешни актове на Асоциацията;

(11).  Взима решение за откриване и закриване на структури на Асоциацията

(12). Взима решение за участие в други юридически лица;

(13).  Определя размера на членския внос за членовете и асоциираните членове на Асоциацията и размера на встъпителната вноска за новите членове.

(14). Разпорежда се с имуществото на Асоциацията при спазване изискванията на Устава;

(15). Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

(16).  Приема, освобождава и изключва членове на Асоциацията

(17).  Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

 

Член 30.  Редовно свикване на УС

(1). УС се свиква на редовно заседание от неговия Председател най-малко веднъж месечно.

(2). УС се свиква чрез отправяне на писмено съобщение,  чрез електронна поща или Месинджър до всички членове на Управителния Съвет и на Консултативния съвет, изпратено най-малко 7 дни преди датата на провеждане.

(3). Когато съобщението се отправя чрез електронна поща, то се смята за връчено с постъпването си в посочената информационна система и се удостоверяват с копие от електронния запис за това. Съобщението съдържа датата и часа на срещата.

(4). Член на УС, който е променил адреса си, даден при избора му, без да е съобщил писмено, чрез електронна поща или социална медия на председателя на УС новия си адрес, се счита за редовно уведомен за заседанието.

(5). По предложение на председателя събрания на УС може да се провеждат  по интерактивен път.

(6). Интерактивният способ за провеждане събрания на УС предвижда връзка по Skype, Viber или конферентна връзка посредством говорител на мобилно устройство, между членовете на УС по едно и също време.

 

Чл. 31. Извънредно свикване на УС

(1). По искане на двама от членовете на УС или на трима от членовете на Консултативния съвет може да се свика извънредно заседание на УС.

(2). Искането се отправя до председателя на УС по ел. поща или друга медия ползвана за контакт, като председателят е длъжен да свика заседание по реда на чл 24.

 

Чл. 32. Начин на провеждане на УС

(1). УС се провежда, съгласно обявения в поканата дневен ред и се ръководи от председателя.

(2). Въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не се

разглеждат, освен ако 2/3 от присъстващите членове на УС не са съгласни.

(3). При провеждане на УС, задължително се води протокол. Към протокола се прилагат представените писмените становища и

гласувания.

(4). Протоколите се подписват от ръководилия заседанието и секретаря или от определения протоколчик.

 

Чл. 33. Вземане на решение от УС

(1). Управителния съвет  се счита за редовно проведен, а решенията му легитимни, ако всички негови членове са редовно поканени и присъстват поне трима от тях.

(2). Управителния съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за

взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички  членове на УС.

(3) Решенията на УС се приемат с обикновено мнозинство, освен решенията по т. 3, 6, 7 и 8 на чл. 29, за които е необходимо мнозинство от всички присъстващи.

 

Кворум  и мнозинство на Управителния съвет

Чл. 34.(1).  Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на Съвета.  Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2).  Извън случаите, изрично посочени в този устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

 1. Съществена промяна на дейността на Асоциацията;
 2. Съществени организационни промени;
 3. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Асоциацията или прекратяване на такова сътрудничество;
 4. Вземането на решение за създаване или закриване на клон на Асоциацията.

 

Чл. 35. Председател на Управителния съвет

(1) Председателя на Управителния съвет  се избира от УС на Асоциацията, измежду всички членове на УС с мандат от 3 години, като няма ограничение за преизбирането му.

(2) Председателят на Управилния съвет  не получава възнаграждение за работата си в полза на Асоциацията.

 

Чл. 36. Правомощия на Председателя на Управителния съвет

 1. Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 2. Организира дейността на Асоциацията, осъществява оперативното и ръководство, осигурява стопанисването и опазването на нейното имущество;
 3. Сключва договор с изпълнителния член, на който е възложено да изпълнява оперативно решенията на Управителния съвет, както и договори за наемане на сътрудници на Асоциацията, с изключение на тези, които се наемат от Управителния съвет;
 4. Представлява Асоциацията и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.
 5. Длъжен по всяко време и незабавно да докладва на Управителния съвет за обстоятелства, които са от съществено значение и касаят дейността на Асоциацията.
 6. Съставя годишния бюджет на Асоциацията при спазване на правилото разходите никога да не надхвърлят приходите.
 7. Упълномощава други членове на УС да го заместват и представляват.

 

Смяна на Председател на Управителния съвет

Чл.37. Председателят на Управителния съвет може да бъде сменен преди изтичане на мандата му:

 1. по негова молба при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си;
 2. с решение на Общото събрание, когато нарушава разпоредбите на Устава на Асоциацията, както и при уронване на доброто име и авторитета на Асоциацията;
 3. с решение на Общото събрание поради несправяне с работата;
 4. автоматично, с привличането му като обвиняем, при образуване на досъдебно производство за престъпление от общ характер.

 

Заместник председател  на Управителния съвет

Чл. 38.(1). Заместник-председател  се избира от УС с обикновено мнозинство и  с мандат три години, който може да бъде подновяван.

(2). Заместник-председателя координира и отговаря за административната и финансова дейност на Асоциацията.

(3). Замества председателя по време на отпуск, заболяване или продължително отсъствие ако няма друго упълномощено за тази цел лице.

 

Секретар на Асоциацията

Чл 39. Секретарят се назначава от Управилния съвет по предложение на председателя и е подчинен лично на него.  Секретарят:

 1. Подпомага работата на председателя, на членовете на Асоциацията и нейните органи на управление;
 2. Изпълнява изрично посочените в този устав, както и текущи технически и административни задачи, свързани с работата на Асоциацията;
 3. Събира членския внос и води книга за това в съответствие с вътрешните разпоредби за документооборота на Асоциацията;
 4. Води протокола на заседанията на: Управителния съвет и Общото събрание, съставя и води съответни протоколни книги за тях;
 5. Съхранява печата и книжата на Асоциацията;
 6. Води архива и деловодството на Асоциацията до определяне на друго лице, което да извършва тази дейност;
 7. Обновява своевременно електронната страница на Асоциацията, като задължително отразява промените в идентификацията, управителните органи, както и техни решения от обществено значение по преценка на съответния орган;
 8. Може да осъществява връзките с обществеността и медиите по изричното възлагане на председателя;
 9. Съхранява и води регистъра на членовете на Асоциацията;
 10. Извършва и други дейности, възложени му изрично от председателя.

 

Правила за избор на Управителен съвет и Председател на Управителния съвет

Чл. 40. (1). Членове на Управителния съвет се избират на заседание на ОС при

следната процедура:

 1. Правят се писмени предложения за членове на УС, за да се подготви списък с кандидати, в който се изброяват всички предложени кандидатури. Писмените предложения се представят в срок от две седмици преди обявената дата за провеждане на ОС.
 2. Ако някой от предложените кандидати желае да бъде изключен от списъка, се предоставя възможност за отвод.
 3. Обявяването на окончателен вариант на списъка с кандидати за членове на УС става най-късно в деня на провеждане на ОС.
 4. Кандидатите за мандат в УС се класират според броя на получените гласове.

Кандидатури, събрали най-много гласове формират УС на Асоциацията

 1. При наличие на равен брой гласове, което възпрепятства избора на УС, се провежда повторно гласуване за тези кандидатури. Ако съответните кандидатури отново са получили равен брой гласове, изборът става чрез открит жребий, извършен от ръководещия заседанието на ОС.
 2. Окончателните резултати от направения избор се оповестяват, като се съобщават имената на новоизбраните членове на УС.

 

Председател на УС се избира на заседание на УС при следната процедура:

 1. Избор за Председател на УС се провежда след избора на УС, на първото заседание на

УС. Кандидати при избора може да бъдат членовете на УС.

 1. Представят се предложения за избор на председател на УС.

Предоставя се възможност за отвод.

 1. Провежда се избора и кандидатът, събрал най-много гласове, става Председател на УС.
 2. При наличие на равен брой гласове, който възпрепятства избора на един председател, се провежда повторно гласуване за тези кандидатури.
 3. Ако съответните кандидатури отново са получили равен брой гласове, изборът става чрез открит жребий, извършен от ръководещия заседанието на ОС.
 4. Оповестява се резултата и името на избрания председател на УС.

 

Прекратяване на мандата в УС

Чл.41.  Мандатът в УС се прекратява:

(1). с изтичане на мандата на УС и непреизбирането на съответния член за нов мандат;

(2).  по собствено желание на съответния член, при невъзможност да изпълнява  задълженията си. В този случай, мандатът се прекратява след писмено едномесечно предизвестие, отправено до председателя на УС;

(3). при смърт или поставяне под запрещение на съответния член на УС;

(4). при неизпълнение от страна на съответния член на възложените му от настоящия устав функции. В този случай, мандатът се прекратява след писмено мотивирано решение на УС, като съответният член няма право на глас. Мотивираното решение следва да е прието с гласовете на всички останали членове на УС. По този начин могат да бъде прекратено членството в УС най-много на двама от членовете на УС.

Решението за прекратяване членството в УС на трети и следващ член се взима от ОС.

(5). В случаите по ал. (1) нов член на УС става следващият по брой гласове от избора,осъществен на предходното ОС, за срок до края на мандата на останалите членове .

 

 Консултативен съвет  (КС)

Чл.42. В Консултативния съвет участват членове на Асоциацията, които са обществени фигури.

(1). Предложенията за избиране и прекратяване на участие на член в Консултативния съвет се разглеждат и се приемат от Управителния съвет.

(2). Участието в Консултативния съвет е безсрочно и се прекратява по искане на члена.

(3). Членовете на Консултативния съвет имат право да присъстват на заседанията на Управителния съвет и имат право на консултативен глас при обсъждането на решенията.

(4). Членовете на Консултативния съвет заедно или поотделно участват във формирането на официалната позиция на Асоциациата по повод и във връзка с неговата дейност и я изразяват публично.

(5). Членове на Управителния съвет не може да участват в Консултативния съвет.

(6). Членовете на Консултативния съвет не получават възнаграждение за участието си в този орган на Асоциацията.

 

Глава осма

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване и съдържание на отчета за дейността

Чл. 43.(1).  Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на експерт-счетоводителите, ако са налице условията на чл. 39, ал. 3 ЗЮЛНЦ.

(2).  В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Асоциацията и се разяснява годишният финансов отчет.

 

Назначаване на независими одитори

Чл. 44. (1). В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

(2).  Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

 

 Приемане на годишното приключване 

Чл. 45. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

 

Годишни отчети

Чл. 46. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Асоциацията през изтеклата календарна година.

 

Чл. 47. Приемане на годишните отчети

(1). Председателят на УС представя годишните отчети на редовното годишно събрание на ОС.

(2). Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и отчета за дейността на

своето редовно годишно събрание

(3). По решение на УС, годишните доклади и отчети могат да се публикуват на интернет страницата на Асоциацията.

 

Чл.48. Асоциацията поддържа следните регистри и книги:

(1).  Регистър на членовете, в който се вписват имената и адресите на всички членове

физически лица, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица.

(2). Книги с протоколите от проведените ОС, заедно приложенията към тях, съгласно чл.18, ал. 2 от Устава.

(3).  Книги с протоколите от проведените УС, заедно приложенията към тях, съгласно чл. 24, ал. 3 от Устава.

(4). Книга, в която се описват всички дарения на движима и недвижима собственост.

(5). Всички книги с изключение протоколите от решенията на   Управителния съвет и Общото събрание    могат да бъдат на електронен   носител.

 

Чл. 49. Достъп до регистрите и книгите на Асоциацията

(1). Всички членове на Асоциацията имат пълен достъп до информацията по чл. 46, т. 2, 3 и 4, както и частичен достъп до информацията по т. 1, като в последния случай се предоставя информация само за имената на лицата.

(2). Достъпът до информация се предоставя от председателя на УС

 

Глава девета

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 Чл. 50.  Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 51.  Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 52. (1) При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от УС на Асоциацията или от посочен от него

ликвидатор. Той извършва предвидените от ЗЮЛНЦ действия по ликвидация на Асоциацията, осребряване на имущество и удовлетворяване на кредиторите.

Чл. 53. Преминаване на имуществото

При ликвидация на Асоциацията, имуществото останало след удовлетворяване на кредиторите преминава към организация с нестопанска цел със сходна дейност. Конкретната организация се определя от Управителния съвет, а ако той не я определи в срок от три месеца от удовлетворяване на всички кредитори, тя се определя от ликвидатора.

Този УСТАВ е приет от  Общото  събрание на Асоциацията, проведено на  1 ви август 1995 година в гр. София и е подписан от членовете учредители на Асоциация „Спасение за децата“ . Уставът е изменен и допълнен по решение на Общото събрание на Асоциацията  на …… юли 2020 г.  в град Стара Загора,

 

ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ И УЧРЕДИТЕЛИ:

 

1………………………………………………………………………..

 

 1. ……………………………………………………………………..

 

 1. …………………………………………………………………….

 

 1. …………………………………………………………………….

 

 1. …………………………………………………………………….

 

 1. ………………………………………………………………….

 

 1. ………………………………………………………………….

 

8……………………………………………………………………

 

УТВЪРДЕН :

на Общото събрание на учредителите

дата…………………… (Протокол №1)

 

ПРИЕТИ ИЗМЕНЕНИЯ:

на годишното Общо събрание на учредителите.