Доклади и министерски разпореждания по ликвидирането на благотворителните фондове и фондации

ДОКЛАДИ И МИНИСТЕРСКИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ ПО ЛИКВИДИРАНЕТО НА БЛАГОТВОРИТЕЛНИТЕ ФОНДОВЕ И ФОНДАЦИИ
1952 г.
ДОКЛАД НА МИНИСТЪРА НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ Д-Р ПЕТЪР КОЛАРОВ
До Другаря
Председател на Министерския съвет
ТУК
ДОКЛАД
от
д-р Петър Коларов, министър на народното здраве и социалните грижи
София, 5.VІ.1952 г.1

ОТНОСНО: разпределението на средствата на ликвидираните благотворителни дружество и фондации, съгл[асно] т. 17 от Указа за общественото подпомагане (Известия, бр.77/1951 година).

ДРУГАРЮ ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Съгласно т. 17 от Указа за общественото подпомагане, всички благотворителни дружества и фондации, създадени с цел за обществено подпомагане, следва да ликвидират дейността си в 3-месечен срок. Във връзка с това Министерството издаде Наредба № 2557 от 15.ХІ.1951 г. (Известия, бр.93/1951 г.), с което се дадоха указания за реда, по който следва да ликвидират същите.
Издирването на благотворителните дружества и фондации се затрудни от обстоятелството, че някои от тях са преустановили дейността си непосредствено след 9.ІХ.1944 г., други са били разтурени по силата на чл. 10 от Наредбата-закон за обществено подпомагане като безполезни, нецелесъобразни, а трети са започнали ликвидацията по чл. 21 от Закона за изповеданията, без окончателно да е завършена същата.

Общо, по смисъла на т. 17 от Указа за общественото подпомагане, са
1 Според печата в горния десен край на документа докладът е получен в Министерски съвет на 9 юни 1952 г.
ликвидирани 77 благотворителни дружества и фондации с налични средства 4 758 256,28 лв. в (нови) пари (118 956 407 лв. в стари пари); 54 750 655 лв. (стари пари) в облигации и 9 014 000 лв. (стари) в акции, от които 2 411 955,12 лв. (нови пари) погрешно са внесени на приход в държавното съкровище.

Средствата се разпределят така:
а) от 7 просветно-благотворителни и християнски благотворителни дружества – 32 449,60 лв.
б) от 22 посмъртни благотворителни дружества – 580 292,24 лв., заедно с 1 665 000 лв. (стари пари) в облигации;
в) от 48 благотворителни дружества и фондации, които са имали благотворителни цели – 4 145 514,44 лв., заедно с 53 085 655 лв. (стари пари) в облигации от държавни заеми и 9 014 000 лв. (стари пари) в акции.

В процеса на ликвидацията на същите са се явили следните характерни случаи:

1. Еврейската народна община, гр. Пловдив, с протокол № 26 от 26.V.1949 г.
е създала благотворителна фондация за обществено подпомагане „Иля Еренбург”, като е внесла от наличните си средства 400 хил. лв. (нови) и 869 639 (стари) в облигации, с цел подпомагане нуждаещите се евреи от гр. Пловдив. При това положение фондацията се е явила като помощен отдел на общината в провеждането на социалните мероприятия за гражданите й евреи.
При ликвидацията си фондацията е внесла по сметката на Министерството сумата 132 857,16 лв. в пари и 7 646 880 лв. (стари) в облигации. Същата община с писмо № 215 от 1951 г. иска внесените от нея средства на името на Министерството да й бъдат върнати, за да може лично общината да продължи подпомагането на своите [съ]граждани евреи.

2. В Копривщица съществува фонд „Хаджи Ненчо Палавеев”, създаден с благотворителни и просветни цели под ведомството на Министерството на народната просвета. Изграждането на много просветни мероприятия в гр. Копривщица са извършени от средствата на този фонд. Средствата му са вложени в много разновидни ценни книжа в чужбина – Египетската народна банка, някои швейцарски банки и пр.

Благодарение, че фондът съществува като едно културно мероприятие и е частно-правна юридическа личност, е могло да се преведат сумите от ценните книжа, намиращи се в чужди банки, без да се прилага възбраната, която е направена на вземанията на Българската държава и българските граждани в държавите, които считат България за неприятелска страна.

Пред вид на това, че една голяма част от имуществата на фонда се намира в чужбина и при една окончателна ликвидация, при днешното положение на нещата, ако премине към държавата, няма да могат да се извършват преводи, поради изтъкнатата по-горе възбрана.
При това положение Министерството на народната просвета, под чието ведомство се намира фондът, с писмо № СН – 226/1952 г. предлага, по изключение, да продължи да съществува до окончателното му ликвидиране – изтегляне на наличните му средства от чужбина.

3. Особена категория дружества за ликвидация се явиха посмъртните
благотворителни дружества. Същите не са преминали към Държавния застрахователен институт по силата на Указа за взаимоспомагателните и застрахователни каси и фондове (ДВ, бр.197/1950 г.), понеже са регистрирани като благотворителни дружества.
Наличните им средства са събрани от около 30 хил. български граждани, които ежемесечно са внасяли членски внос, с оглед да осигурят след смъртта си необходимите средства за погребението им. След ликвидацията на дружествата членската маса живо се интересува за внесените от нея средства под формата на членски внос.

Ако приемем, че тези дребни спестявания имат застрахователния характер на посмъртните каси, то по силата на Указа за взаимоспомагателните и застрахователни каси и фондове, средствата им ще следва да преминат към ДЗИ. Обаче предложението, което прави ДЗИ с писмо № 58704/1951 г. не разрешава цялостно въпроса за оползотворяването на средствата, тъй като същият иска да приемем само онези дружества, които имат достатъчно активи. Всички други посмъртни благотворителни дружества, чиито активи са толкова малки, че не гарантират и едногодишно носене на риска, не следва да се отнесат до ДЗИ, даже и да имат застрахователен характер.

При това положение, едно справедливо разрешение на въпроса ще се получи, ако се върне на всички членове (а на починалите след ликвидацията на дружествата – на техните близки) внесеният членски внос в размери, съобразно разполагаемите остатъци. Внесените от тях средства в БНБ при ликвидацията, на името на

2 Подчертано от съставителите.
Министерството, възлизат на 580 292,24 лв. в пари и 1 665 000 лв. (стари) в облигации.

4. В процеса на ликвидацията ръководството на посмъртното благотворително
дружество „Св. Дух” в София с протокол №16 от 16.ХІ.1951 г. е взело решение от наличните средства на същото да прехвърли 8000 лв. на Строителния комитет при народното читалище „Кирил и Методи” в кв[артал] Модерно предградие, София, като помощ за строеж на читалището. Понеже сумата не е получена своевременно от Строителния комитет, била е блокирана от БНБ и впоследствие внесена на името на М[инистерст]вото по сметката за тези суми.

За построяване на този културен дом, който ще струва над 600 хил. лв. и ще бъде гордостта на кв. Модерно предградие, наброяващ над 15 хил. жители, Строителният комитет е започнал да набира средства след подписка, в която е записало своя дял и благотворителното посмъртно дружество „Св. Дух”, София, но по горните причини сумата не е могла да бъде внесена.

Строителният комитет на читалището с изложение вх. № 2633 от 14.ІV.1952 г. иска да му бъде предадена сумата 8000 лв., отпусната му преди ликвидацията на дружеството като помощ, а също така да бъде подпомогнато в изграждането на читалището с по-чувствителна сума.

5. През 1914 г. с нотариален акт за дарение № 469 Димитър Константинов – търговец от гр. Плевен, подарява на църквата „Св. Николай” триетажно здание, построено на 687,065 кв. м, с двор – 145,37 кв. м на ул. „Александровска”, 2-ри квартал. Доходите от това здание, съгласно волята на дарителя, са разпределени: 4 лв. за църквата, като с останалата част от дохода, когато се набере сумата 4800 лв., да се построи старопиталище. След построяването на старопиталището, доходът ще отива на вечни времена за издръжката на същото, а ако има излишък, ще се образуват две стипендии за издръжка на двама бедни примерни младежи от града за продължаването на образованието им.
За правилното изпълнение волята на дарителя е учредена ефория, която до 1948 година се е грижила за издръжката на построеното старопиталище. След като издръжката на същото е преминала към държавата, ефорията е преустановила своята дейност. Доходите й са използвани изключително за благотворителни цели, а собствеността на сградата по нотариалния акт за дарението принадлежи на църквата.
През 1949 година Градският народен съвет на депутатите на трудещите се – Жилищният фонд – гр. Плевен, по смисъла на чл. 21 от Закона за изповеданията е поставил въпроса сградата да бъде одържавена, обаче същият не е бил окончателно разрешен поради възраженията, направени от страна на църквата, на която принадлежи собствеността на сградата.

До излизане на Указа за общественото подпомагане това двойствено положение е имало до известна степен основание да продължава, понеже ефорията е използвала доходите от сградата за благотворителни цели. По силата на т. 17 от поменатия указ, същата престава да съществува и се счита за ликвидирана, обаче църквата отказва да предаде сградата на Градския народен съвет на депутатите на трудещите си – Жилищния фонд – и доходът от наема на същата засега се внася на името на Министерството по общата сметка за тези средства. За да се избегне създалата се несъобразност след ликвидацията на ефорията и за да може правилно да се стопанисва сградата, същата трябва да се предаде на Градския народен съвет на депутатите – Жилищния фонд – гр. Плевен.

6. След разпускането на Съюза на търговците, съгласно 103-то постановление на Министерския съвет от 1.ІІ.1951 г., Фондацията за подпомагане на нуждаещите се търговци, София, без да е преустановила своята дейност, погрешно е внесла сумата 2 411 955,12 лв. в приход на държавното съкровище, която не е прехвърлена на името на Министерството към общата сума на ликвидиралите дружества и фондации, обаче част от същата е включена при разпределението на наличните средства.

7. С ликвидацията на фондацията „Руен”, гр. Кюстендил, е преустановено довършването на започнатия от нея почивен дом на 440 кв. м и обем 5100 куб. м, без да са уредени сметните отношения към „Строй обединението” за 1951 година.

От представения проект на Градския народен съвет в гр. Кюстендил, който е приел имота, е видно, че за окончателното довършване и обзавеждане на почивния дом са необходими 734 хил. лв., от които за довършване на самата сграда са необходими 10 400 лева, за инсталация извън сградата – 116 хил. лева, за направа на съоръжение към канализацията – 4000 лв., за мебелировка и друг инвентар на сградата – 534 хил. лв., и останалата сума – за уреждане на парка и строеж на сгради в стопанския двор.

Необходимо е довършването и обзавеждането на сградата да се завърши, за да може тази година да се използва почивният дом от трудещите се и семействата им.

8. В същия град местното християнско благотворително дружество е положило основите на старопитал, но по липса на достатъчно средства строежът е преустановен и това, което е построено, е изложено на разрушение.

Съществуващият дом за стари хора в града понастоящем се намира в стара и неподходяща сграда, без най-елементарни удобства, необходими за едно общежитие за възрастни. За довършване на започнатата сграда са необходими 480 хил. лв.

Градският народен съвет на депутатите на трудещите се не разполага с бюджетни средства за тази година за довършването на тези строежи. Необходимо е на същия да се заделят от средствата на дружествата и фондациите 1 200 000 лв., от които 720 хил. лв. – за почивния дом, и 480 хил. лв. за старопитала, като необходимите за това материали се отпуснат от държавния резерв.

9. В Пловдив благотворителният фонд „Пловдивско сиропиталище”, сега Дом за деца и юноши „Роза Димитрова”, през 1947 г. е започнал строеж на нова сграда с площ 800 кв. м и с общ обем 53 640 куб. м. Общата стойност на дома възлиза на 3 020 000 лв., от които 2 160 000 лв. от държавния бюджет и 860 000 лв. – от средствата на фонда към дома. По време на ликвидацията на фонда през 1951 година са довършени вътрешни работи на сградата със средствата на същия, обаче сумите са били блокирани и разходите не са изплатени. За изплащане на същите са необходими 80 хил. лв.

10. През 1943 г. индустриалецът Пенчо Семов от гр. Габрово е учредил фондация с благотворителна цел. Наличните средства на фондацията са съхранявани в касата на фабрика „Успех”, Габрово, на която учредителят на фондацията е бил директор.

През 1947 г., при национализацията на частните индустриални и минни предприятия са били блокирани средствата на фондацията, намиращи се в касите на:
а) фабрика „Успех”, Габрово 76 947 лв. (нови пари)
б) фабрика „Надежда”, Габрово 79 677,12 лв. (нови пари)
или всичко: 156 624,12 лв., които са били дадени на влог, акции за 9 мил. лв. (стари пари ) и облигации за 19 501 000 лв. (стари пари).
Правени са постъпки от бившето Министерство на труда и социалните грижи, а сега от ликвидационната комисия на фондацията „П. Семов” да й бъдат върнати тези средства, обаче това е отказано. По нареждане на Министерството на финансите и Министерството на промишлеността, с окръжно № 11 от 11.ІV.1950 г. акциите и облигациите са внесени в БНБ. Правилно е посочените средства на тази фондация да бъдат внесени на приход в държавното съкровище.

11. Съгласно т. 2, буква „б” от Указа за общественото подпомагане
подлежат на обществено подпомагане деца с тежки телесни и душевни недъзи. Най-целесъобразно разрешение на въпроса за подпомагането им е да бъдат настанени в заведения за социални грижи. Засега в страната има само две такива заведения (с. Видраре, Тетевенско, и в София). Нуждата от домове за деца с тежки телесни и душевни недъзи в настоящия момент е много голяма, предвид на това, че и другите домове за старите и недъгави лица в страната са недостатъчни, а много от тях се намират в неподходящи сгради и не може да се освободи сграда за разкриване на заведение или дом за такива деца през тази година.

Домът в София разполага със стопанство от около 50 декара, а капацитетът му е 30 легла. Условия за разширяване има, но понеже се намира извън градоустройствения план, не се разрешава строеж на масивна сграда. За задоволяване сегашните нужди на дома е построена солидна дървена барака, която се използва за спални помещения.

За увеличение капацитета на дома с още 32 легла, необходимо е да се построят още 3 бараки, от които 2 ще се използват за спални, а третата – за кухня и трапезария. За строежа и монтирането на същите са необходими 240 000 лв.

По този начин ще може още в началото на следващата година да се извърши настаняването на 32 нови деца с душевни недъзи, които съобразно физическите си възможности ще вземат участие в обработването на стопанството на дома. С това същите ще се подготвят за организиран трудов живот и ще се даде възможност родителите им да се включат в производството.

12. В Министерството се проучва въпросът за създаване на трудова колония в сега съществуващия Дом за стари хора в с. Подгумер, Софийско3, където ще бъдат настанявани деца с душевни недъзи. За ограничаване възможностите на същите да се отклоняват от Дома, следва дворът да бъде обграден и да се внесат известни подобрения в сградите, което трябва да се извърши още през тази година.
За тази цел са необходими 160 хил. лв., или общо на СГНС ДТ4 за тези социални мероприятия следва да се отпусне сумата 400 хил. лв.

13. Домът за деца с тежки телесни и душевни недъзи в с. Видраре,
Тетевенско, е със 100 легла. Има двор около 10 декара, без да е обграден и без да има стопански сгради. В селото няма канализация и каналът на Дома се влива направо в
3 Към 1936 г. в Дома са настанени 185 души и са на издръжката на църквата.

4 Съкращението ДТ (дт), употребявано и по-нататък в документа, означава „депутати на трудещите се”.
реката, което създава недоволство сред населението.

За да се подобрят условията в Дома, необходимо е да се отпуснат 160 хил. лв., с които ще се огради дворът, ще се построят стопански сгради и септична яма, за които ще се използват местни материали.

14. Сградата, в която се помещава Домът за стари хора в гр. Стара Загора5, е в съседство с поделение на Министерството на народната отбрана. С писмо № 4015 от 25.Х.1951 г. на поделението до председателя на Градския народен съвет на дт, Стара Загора, е поискано да бъде изместен Домът за стари хора в друга сграда, тъй като такова съжителство е несъвместимо с интересите на военното поделение. Въпреки направените усилия от страна на ГНСДТ6, въпросът не е разрешен окончателно.

За изместването на дома е намерена мелница, за пригодяването на която са необходими 160 хил. лв., които средства не са запланирани в бюджета на съвета.

15. В гр. Русе има 5 дома за стари хора и недъгави деца. Три от сградите са много стари и неподходящи. Капацитетът им е от 30 – 40 легла. За внасяне икономии в издръжката им (персонал, отопление, осветление и др.) Изпълкомът на ГНСДТ е възприел да бъдат уедрени, като за целта е намерил и подходяща сграда. За приспособяването на същата са необходими 66 960 лв., от които средства ГНСДТ има предвидени в бюджета за 1952 г. 26 960 лв., а останалата сума – 40 хил. лв., следва да се отпусне от тези средства. С това още тази година ще се извърши приспособяването на сградата и ще бъдат уедрени домовете, с което ще се направят чувствителни икономии.

16. С Указа за общественото подпомагане коренно се промени начинът на
общественото подпомагане. В основата на същото се поставя трудоустрояването на лицата с намалена работоспособност. Настанените в заведенията за социални грижи са изключително такива лица. При старото законодателство не са полагани достатъчно грижи за организирането на трудовата дейност на питомците. Тези лица, макар и с намалена работоспособност, ще могат да бъдат организирани в леки трудови дейности. Въпросът за организирането на културно-просветната работа сред питомците и на спомагателни земеделски стопанства и малки животновъдни и птицевъдни ферми и работилници към всички домове се проучва в Министерството. Със създаването им ще се осмисли животът на питомците, а с получената продукция ще се подобрят битовите условия в домовете и най-важното ще се намали бюджетната им издръжка.

5 Отнася се до старческия дом, издържан от Старозагорското благотворително дружество „Добрият самарянин“.

6 Градски народен съвет на депутатите на трудещите се.

За да може още тази година да започне организирането на трудовата дейност в заведенията за социални грижи, необходимо е да се заделят от тези средства 169 хил. лв., които ще бъдат разпределени между съществуващите заведения за социални грижи.

17. На обществено подпомагане подлежат слепите и глухонемите. За младите същото се изразява в трудоустрояване, като се настаняват в работилници за слепи и глухонеми. Освен това, общата и политическа просвета на същите се провежда от съюзите на слепите и глухонемите. За тази цел съюзите не са подпомагани със средства от бюджета на държавата. Ето защо, за организиране и подобряване на общата и политическа просвета сред глухонемите, както и за масовизацията на Съюза на същите, необходимо е да се заделят 80 хил. лв. Също така, за организиране на трудоустрояването на слепите в разкритите към Съюза работилници, както и за обзавеждането на същите и заплащането на учебния период, необходимо е да се заделят 200 хил. лв.

От изложеното дотук е видно, че от ликвидацията на благотворителните дружества и фондации има в наличност 4 758 256,28 лв. в (нови пари), 54 750 655 лв. (стари пари) в облигации и 9 014 000 лв. (стари пари) в акции. Ако се приеме предложението на Министерството на народното здраве и социалните грижи, от така получените средства следва съответно да бъдат разпределени 3 155 149,40 лв. (в нови пари) и 7 646 880 лв. (стари пари) в облигации, като остатък от 1 603 106,88 лв. в (нови пари) остане в приход на държавното съкровище, а 47 103 775 (стари пари) в облигации и 9 014 000 лв. (стари пари) в акции се спаднат от общия дълг на държавата.7

Като Ви докладвам горното, моля, другарю Председател, да занимаете с въпроса Министерския съвет, който, ако одобри, да приеме следното:

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е:
Наличните средства на ликвидиралите благотворителни дружества и фондации в страната в размер на 4 758 256,28 лв. в пари, 54 750 655 лв. (стари) в облигации и 9 014 000 (стари) в облигации, се разпределят така:

1. На Еврейската народна община в гр. Пловдив – 132 857,16 лв. и
7 646 880 лв. (стари) в облигации, които да се използват от същата за социални мероприятия за гражданите евреи;
7 Подчертано от съставителите.
2. На ликвидационните комисии на посмъртните благотворителни
дружества – сумата 580 292,24 лв. за разпределение между членовете на бившите дружества, пропорционално на направените от тях вноски;
3. На Строителния комитет при читалище „Кирил и Методий” в кв.
Модерно предградие, София – сумата 40 хил. лв. за строеж на новата читалищна сграда;
4. На Градския народен съвет на депутатите на трудещите се в гр. Кюстендил – 1 200 000 лв., от които за довършване на почивния дом в Осоговската планина – 720 хил. лв., и за довършване на сградата за старопитал в гр. Кюстендил – 480 хил. лв.;
5. На Градския народен съвет на ДТ в гр. Пловдив – 80 хил. лв. за изплащане на задълженията по довършването на Дома за деца и юноши „Роза Димитрова” в същия град;
6. На Столичния градски народен съвет на ДТ – 400 хил. лв., от които 240 хил. лв. за строеж и монтиране на 3 бараки в Дома за деца с тежки телесни и душевни недъзи в гр. София и 160 хил. лв. за построяване ограда в двора на дома за стари хора в с. Подгумер, като в същия се организира трудова колония за лица с душевни недъзи.
7. На Градския народен съвет на ДТ в Стара Загора – 160 хил. лв. за приспособяване на сграда, в който да се измести домът за стари хора в същия град;
8. На Народния съвет на ДТ в с. Видраре, Тетевенско – 80 хил. лв. за направа на ограда на двора, стопански сгради и септична яма в Дома за деца с тежки телесни и душевни недъзи в същото село;
9. На Градския народен съвет на ДТ в гр. Русе – 40 хил. лв. за приспособяване на сграда и уедряване на домовете за стари хора в същия град;
10. На Министерството на народното здраве и социалните грижи – 160 хил.
лв. за разпределението между заведенията за социални грижи, за културно-битови нужди: създаване библиотеки, организиране спомагателни земеделски стопанства и работилници в същите;
11. На Съюза на глухонемите в България – 80 хил. лв. за подобряване на общата и политическа просвета сред глухонемите;
12. На Съюза на слепите в България – 200 хил. лв. за подобряване разкритите към Съюза работилници за трудоустрояване на слепите;
13. От внесената сума 2 411 955,12 лв. от фондацията за подпомагане на нуждаещи се търговци в приход на държавното съкровище, БНБ да предостави на М-вото на народното здраве и социалните грижи сумата 958 244,08 лв., която е включена в общото разпределение на сумите по настоящето разпореждане, а остатъкът от нея да остане в полза на държавното съкровище;
14. Фондът „Хаджи Ненчо Палавеев”, гр. Копривщица, да преустанови благотворителната си дейност, като продължи временно да съществува до изтеглянето средствата на фонда от чуждестранните банки.
Задължава се ръководството на фонда да внася получаваните от него средства в приход на държавното съкровище.
15. Триетажната сграда на ул. „Александровска”, 2-ри квартал, в гр. Плевен, доходите на която са използвани изключително за благотворителни цели, да се предаде на Градския народен съвет на ДТ – Жилищен фонд – същия град;
16. Облигациите в размер на 27 602 775 лв. (стари пари), заедно с 14 хил. лв. акции да се предадат на Държавната спестовна каса за спадане от общия дълг на държавата;
17. Средствата от фондацията „П. Семов” в гр. Габрово да се внесат от ДИП „Успех” и ДИП „Надежда” в същия град, на приход в държ[авното] съкровище, а внесените в БНБ облигации и акции се спаднат от общия дълг на държавата;
18. В случай че се окажат неликвидирани благотворителни дружества и фондации до излизането на настоящото разпореждане, средствата им след това да бъдат внесени в приход на държавното съкровище;
19. Изпълнението на настоящето разпореждане се възлага на министъра на народното здраве и социалните грижи.

 

Министър:
/п./ П. Коларов
Бележка в края на документа: „Не подлежи на обнародване в Известия на Президиума на Народното събрание“.8
ЦДА, ф. 136, оп. 12, а.е. 2318, л. 17 – 24. Оригинал. Машинопис.
РАЗПОРЕЖДАНЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ВЗЕТО ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКЛАДА НА МИНИСТЪР П. КОЛАРОВ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 2447
31 юли 1952 г.
по доклад № 633 от 5.VІ.1952 г. на
Министъра на народното здраве и социалните грижи
Вх. № 22 – 123
Относно: разпределяне средствата на ликвидираните благотворителни дружества и фондации

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РАЗПОРЕДИ:

8 Документът е подпечатан с печата на Министерство на народното здраве и социалните грижи.
1. Наличните средства на ликвидиралите благотворителни дружества и фондации в страната в размер 1.794.366.329 лева да се отнесат в приход на държавния бюджет.
2. Наличните средства на ликвидиралите посмъртни благотворителни дружества, в размер общо на 580.292.2410 лева, да се предадат на Държавния застрахователен институт.
Държавният застрахователен институт да изплаща направените вноски като ликвидирано участие в дружествата или да ги приеме като вноски по застраховка, съобразно желанията на бившите членове на ликвидиралите посмъртни благотворителни дружества.
Всички останали средства, които ще се получават от ликвидиралите благотворителни дружества и фондации, както и средствата, които ще се получат от други неликвидирали благотворителни дружества, са в приход на държавния бюджет.
3. Облигациите и акциите, получени от ликвидиралите благотворителни дружества и фондации, да се предадат изцяло на Държавната спестовна каса.
4. Средствата на бившата фондация „Пенчо Семов” в гр. Габрово, блокирани при национализацията на индустриалните предприятия ДИП „Успех” и ДИП „Надежда” в същия град, да се внесат от посочените предприятия в приход на държавния бюджет, а облигациите и акциите да се предадат на Държавната спестовна каса.
5. Триетажната сграда на ул. „Г. Димитров” № 11, гр. Плевен, да се предаде на Градския народен съвет на депутатите на трудещите се в същия град.
5. Фондът „Хаджи Ненчо Палавеев”, гр. Копривщица, да остане да съществува и занапред.
Изпълнението на настоящето разпореждане се възлага на министъра на народното здраве и социалните грижи.
Вярно,
9 Така е в оригинала.
10 Така е в оригинала.
Началник на отдел
„Обща канцелария”:
/п./ /Веселин Даков/
Под текста е записано ръкописно – 30.7.52 г. – вероятно това е датата на съставянето.
ЦДА, ф. 136, оп. 12, а.е.2318, л. 1 – 2. Оригинал. Машинопис върху бланка на Министерския съвет.
Тук да се вмъкне таблицата ( Сведения на М-во на НЗСГ…. – от файл Svedenia-NN. doc_

РАВНОСМЕТКА
ВНЕСЕНИ СУМИ ПО СМЕТКАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО11
І.
1) От просветни благотворителни дружества: стари пари – 811 240 лв.
нови пари – 32 449,60 лв.
2) От посмъртни благотворителни д-ва: стари пари – 14 507 306 лв.
нови пари – 580 292,24 лв.
3) От благотворителни д-ва и фондации: стари пари – 39 049 435 лв.
нови пари – 1 561 977,40 лв.
ВСИЧКО: стари пари – 54 367 981 лв.
…………..нови пари – 2 174 719,24 лв.
ІІ. НЕВНЕСЕНИ СУМИ ПО СМЕТКАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО
1) От фонда на търговците 60 298 878 лв.
11 Публикува се със съкращения.
2) От йеромонах Висарион 373 945 лв.
3) От фонд „П. Семов” 3 915 603 лв.
ВСИЧКО:
64 588 426 лв.
ІІІ. СУМИ, ВНЕСЕНИ В БНБ:
По сметка след доклада:
а) от Общия съюз на слепите – 158 348 лв.
б) от Д-вото на българските слепи – 11 416, 24 лв.
в) от Д-вото на ослепелите от войните – 30 477, 96 лв.
Всичко: 200 239,20 лв.
[…]
VІІ.
1. Наличност в банката по сметка на Министерството на 29.VІ.1952 г. – 2 374 658, 56 лв.
2. Наличност в банката на 29 май 1952 г. – 2 174 419,36 лв.
Всичко: 200 239,20 лв.
ЦДА, ф. 136, оп. 1, а.е. 2318, л. 25 – 30. Копие. Машинопис. Копие.

ПИСМО НА ДИРЕКТОРА НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА ОТНОСНО ДАРЕНИЕТО НА ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ ЗА ПРИЮТА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В ПЛЕВЕН

Министерски съвет
Дирекция на Изповеданията
№ 1091 – 2
До Министерството на комуналното стопанство и благоустройство
Отдел жилищен
ТУК
[Копие до] Св. синод на Българската православна църква Formatted: HighlightFormatted: Bulgarian (Bulgaria)
ТУК
София, 25 април 1951 г.
На № 5548 от 18.ІV.1951 г.

По повдигнатия въпрос Дирекцията на вероизповеданията има следното становище:
Съгласно чл. 21 от Закона за вероизповеданията, заварените от закона болници, сиропиталища и др. подобни заведения на изповеданията минават под управлението на Министерството на народното здраве и социалните грижи или на Министерството на Труда и социалните грижи, а движимите и недвижимите имущества стават държавна собственост.
От нотариалния акт за дарения № 469 от 21 ян. 1914 г. на Нотариуса при Плевенския окръжен съд е видно, че доходите от въпросното здание на ул. „Г. Димитров” № 11 в гр. Плевен, са предназначени за вечни времена да издържат старопиталище в същия град, което е било одържавено съгласно чл. 21 от Закона за изповеданията. Към движимостите на старопиталището, които подлежат на одържавяване, спадат и доходите от въпросното здание на ул. „Г. Димитров” №11, които по смисъла на закона за движими имущества. Ето защо доходите, респективно наемите от същото здание ще трябва да постъпят в държавната каса. Така разрешен въпроса, църковното настоятелство при църквата „Св. Николай” в гр. Плевен ще има само голата собственост.
При това положение, явно е, че ще съществуват редица неудобства по стопанисването и управлението на въпросния имот, поради което съществува една втора алтернатива, а именно – одържавяване изцяло на сградата.
Директор на изповеданията: /п./ Д. Тагарев
В я р н о : за Началник на административния отдел
/п./ не се чете
В я р н о: при „Социални грижи”
/п./ /А. Тонкова/
ЦДА, ф. 136, оп. 1, а.е. 2318, л. 32. Втори екземпляр. Машинопис. Документът е заверен с оригиналния печат на Отдел „Труд и социални грижи” при Градския народен съвет в Плевен.